Comptes Generals

El Compte General del Pressupost és un conjunt extens de documents i estats a disposició del públic per consulta que l’Ajuntament d’Esporles ha d’elaborar a finals d’any per informar sobre:

  • Situació del patrimoni, és a dir, la situació dels béns i drets de l'Entitat local, del seu finançament i dels seus préstecs i deutes al final de l'any.
  • Les despeses, ingressos, beneficis i pèrdues de l'Entitat local durant l'any al que es refereix el Compte general.
  • Com s'ha executat el pressupost de l'Entitat local, és a dir, ofereix informació sobre quant i en què s'han gastat els recursos que s'han obtingut en aquest any, quants recursos s'han obtingut en l'any i quins han estat aquests recursos. També s'informa sobre la forma en la qual s'han realitzat aquestes despeses i ingressos.