Informació econòmica

El Ple municipal autoritza l’equip de govern a gestionar el pressupost de la població. L’activitat económico-financera de l’Ajuntament té diversos controls per garantir la integritat de béns i cabals municipals:

  • Control intern i extern: internament, verificació per la secretària interventora municipal i pel Ple de com s’ha ajustat el pressupost al mandat aprovat inicialment;
  • Externament, control pel Tribunal de Comptes i control del seguiment del Pla d’Estabilitat financera.
  1. Pressupost municipal.
  2. Comptes Generals
  3. Control de l'activitat econòmica

Consulta els pressuposts d'Esporles a: https://esporles.suportmunicipal.net/