Tributs municipals

El període voluntari de cobrament del tributs municipals és dins els mesos d’octubre i novembre, excepte el subministrament d’aigua que es cobra trimestralment. Per fer el pagament dins el període establert cal que consulteu el calendari o domicilieu els vostres tributs. Els contribuents que no hagin rebut l’avís de pagament, el poden sol·licitar a les oficines municipals o a qualsevol oficina de recaptació de tributs locals de l’ATIB.

Per fer efectiu els pagaments ho podeu fer:
-Per internet a través de la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears
-Per domiciliació bancària: d'aquesta manera, dins el període voluntari, us carregaran al vostre compte els rebuts que hagueu domiciliat. Per demanar la domiciliació bancària, ho podeu fer a:

les oficines municipals;
l’Agència Tributària de les Illes Balears (carrer de Francesc de Borja Moll, 22 de Palma).


Cal presentar una sol·licitud de domiciliació bancària de tributs locals de cobrament periòdic (us podeu descarregar el document en aquesta pàgina). 

Calendari:

-Dins el mesos d'octubre i novembre, es fa el pagament anual de:

Impost sobre béns immobles urbans/rústics
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Taxa per prestació del servei de recollida i eliminació de fems (immobles i comerços)
Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament exclusiu (immobles i comerços)
Vedats de caça
Taxa i preus públics de cobrament periòdic anual

-Pagament trimestral de:

Taxa de subministrament d’aigua, clavegueram i cànon.