Pressupost municipal

El pressupost municipal és l’autorització que fa el Ple perque l’equip de govern gestioni quines quantitats i en quines partides s’han de gastar al llarg d’un any.

Té diferents fases:

  • Aprovació del pressupost pel Ple municipal.
  • Execució del pressupost al llarg de l’any pels òrgans de govern.
  • Control intern i extern: internament, verificació per la secretària interventora municipal i pel Ple de com s’ha ajustat el pressupost al mandat aprovat inicialment; externament, control pel Tribunal de Comptes i control del seguiment del Pla d’Estabilitat financera.


Consulta els pressuposts d'Esporles a: https://esporles.suportmunicipal.net/
 


Source URL: https://esporles.cat/node/2102