Oberta la convocatòria d’ajudes per a activitats extraescolars

02-Desembre-2022

L'objecte d'aquesta convocatòria és la prestació d'ajuts per a les despeses derivades de la inscripció d'infants i joves a activitats extraescolars del curs escolar 2022-2023 a les Illes Balears per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, especialment entre les unitats familiars amb més necessitat de protecció.

Es poden beneficiar dels ajuts objecte d'aquesta convocatòria les persones físiques majors d'edat que compleixin els requisits següents:

a) Tenir residència legal en algun municipi de les Illes Balears.

b) Tenir la consideració d'unitat familiar per tenir a càrrec seu en qualitat de pare, mare o tutor o un vincle d'acolliment permanent a infants o joves d'entre 3 a 16 anys que participin en activitats extraescolars de tipus esportiu, formatiu o similar durant el curs escolar 2022-2023, i que siguin convivents al mateix domicili. Hi estan incloses les famílies monoparentals amb només un fill o filla, atès que l'article 5.2.b) de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, estableix que les monoparentals són una de les famílies amb més necessitat de protecció.

En el cas de persones convivents amb un vincle matrimonial o d'unió estable de parella o de persones separades legalment o de fet només podrà sol·licitar la subvenció un dels dos progenitors.

c) Haver tingut durant l'exercici de 2021 uns ingressos màxims que, conjuntament o de manera individual, no superin els 52.800,00 euros bruts. 

 El termini per presentar la sol·licitud és fins dia 27 de desembre de 2022. 

Són despeses subvencionables les quotes d'inscripció a activitats extraescolars d'infants i joves entre 3 i 16 anys (ambdós inclosos) per al curs escolar 2022-2023 que es duguin a terme en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

L'import de la subvenció serà una quantitat fixa de 200 euros per cada infant o jove de la unitat familiar que dugui a terme les activitats objecte de la subvenció. Es podrà destinar l'ajut a la inscripció a una o diverses activitats extraescolars per cada infant o jove de la unitat familiar.

L'import de l'ajut no pot superar el preu de la quota d'inscripció a les activitats extraescolars.

S'entenen per activitats extraescolars als efectes d'aquesta convocatòria:

- Les de tipus esportiu, artístic, formatiu o similar.

- Les que s'hagin fet o s'hagin de fer durant el curs escolar 2022-2023 fora de l'horari escolar.

- Les organitzades per una persona física o jurídica, pública o privada, amb ànim de lucre o sense.