El Ple del 24 de novembre de 2022 va aprovar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament d'Esporles

02-Desembre-2022

El Ple del 24 de novembre de 2022 va aprovar per unanimitat el Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament d'Esporles, acordat al si del comitè negociador que es va constituir entre la representació de persones treballadores de l'Ajuntament i la representació política.

El Pla es constitueix com l'eina fonamental on s'articulen objectius i accions per a continuar treballant en l'eliminació de les desigualtats de gènere i la promoció de la igualtat entre dones i homes a l'Ajuntament d'Esporles. Conté una sèrie de mesures consensuades per assegurar l'assoliment dels objectius d'igualtat en l'àmbit intern, en totes les àrees d'actuació de l'administració local.

El Ple el va aprovar inicialment i va acordar establir un termini de 9 mesos per a la seva aprovació definitiva, amb la finalitat de què les persones que fan feina a l'Ajuntament puguin proposar millores al document i que la mateixa administració pugui aprofundir en el diagnòstic de situació. Totes les eventuals modificacions s'hauran d'aprovar al si de la comissió permanent del Pla, formada per la representació de persones treballadores i òrgans de representació política.
A partir d'ara, l'Ajuntament disposa d'una nova eina per a garantir la igualtat en la seva pròpia estructura i funcionament.