BO LLOGUER JOVE

02-Agost-2022

Ja es pot demanar el BO LLOGUER JOVE

 

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

- espanyola

- membre UE o Suïssa

- estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular,
de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris els titulars que ells o els seus convivents tenguin tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador.:

· 1r grau de parentiu[pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu[germans, predins/avis, nets + cònjuges d’aquests]

· O siguin socis o partícips de l’arrendador.

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

 

INCOMPATIBILITATS

 

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Solament s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

- Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

- Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

- Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

- DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

 

- Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

- Document acreditatiu de representació, si escau.

- Contracte de treball (treballadors per compte d’altres).

- Alta d’activitat empresarial (autònoms).

- Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

- Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.

- Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

- Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d’Índexs).ENLLAÇ

- Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no son vàlids).

- Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques. ENLLAÇ

- Declaració responsable. ENLLAÇ

- Certificat històric de convivència de l'inmoble.

DUBTES

Per a qualsevol dubte de tramitació de la sol.licitud, dirigir-se a: bolloguerjove@dghab.caib.es